Privacy Beleid

Simon van Dijk – Mentorschap

Postbus 760

9200 AT Drachten

www.simonvdijk.nl

Simon van Dijk – Mentorschap , gevestigd te Drachten , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Postbus 760, 9200 AT Drachten

06 44 12 93 28

info@simondijk.nl

www.simonvdijk.nl

Persoonsgegevens die Simon van Dijk – Mentorschap verwerkt:

Simon van Dijk – Mentorschap verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en / of omdat je deze gegevens zelf en / of door derden aan mij verstrekt zijn.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens Simon van Dijk – Mentorschap verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Mailadres

– Locatiegegevens

– Het persoonlijk plan / ondersteuningsplan

– CIZ of Wmo indicatie

– De zorgovereenkomst met de instelling

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Simon van Dijk – Mentorschap verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid;

– medische gegevens;

– familierelaties;

– strafrechtelijk / justitieel verleden;

– burgerservicenummer (BSN);

Met welk doel en op basis van welke grondslag Simon van Dijk – Mentorschap persoonsgegevens verwerkt

Simon van Dijk – Mentorschap  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Simon van Dijk – Mentorschap verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
  • Simon van Dijk – Mentorschap verwerkt persoonsgegevens bij wijzigingen in zorgovereenkomsten.
  • Simon van Dijk – Mentorschap verwerkt persoonsgegevens voor de aanmeldingen bij zorgaanbieders.
  • Simon van Dijk – Mentorschap verwerkt persoonsgegevens in correspondentie met het zorgkantoor en/of gemeenten.
  • Simon van Dijk – Mentorschap verwerkt persoonsgegevens in correspondentie met je huidige zorgaanbieder.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Simon van Dijk – Mentorschap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de ons door de wet voorgeschreven termijn van 5  jaar na sluiting van het dossier volgende bewaartermijnen. Dit van toepassing zijnde op de verplichte dossier items. Te weten: Het persoonlijk plan, de zorgovereenkomst, de indicatie en je identiteitsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Simon van Dijk – Mentorschap deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Simon van Dijk – Mentorschap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Simon van Dijk – Mentorschap jouw persoonsgegevens aan andere derden.

Dit doen wij alleen, waar mogelijk, met jouw nadrukkelijke toestemming. Derden kunnen zijn; het zorgkantoor, gemeenten en bestaande en/ of nieuwe zorgaanbieders.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Simon van Dijk – Mentorschap gebruikt geen cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Simon van Dijk – Mentorschap en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@simonvdijk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Simon van Dijk – Mentorschap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Simon van Dijk – Mentorschap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@simonvdijk.nl